תקנון ותנאי שימוש באתר עסקים

1. כללי

 1. אתר עסקים זה (להלן: "האתר") מופעל על-ידי איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי (להלן: "האשכול").
 2. האתר נועד להצגת עסקי עסקים בתחום השיפוט של רשויות האשכול, וכן כל רשות שתצטרף לאיגוד.
 3. באמצעות האתר רשאי האשכול לפרסם עסקים בתחום רשויות האשכול (להלן: "המפרסמים").
 4. לעניין אתר זה "עסקי עסקים", לרבות אתרי מורשת, אתרים תיירותיים ואתרים ציבוריים.
 5. המפרסם והמשתמש באתר (להלן: "המשתמש") מתבקשים לקרוא בעיון רב את כל התנאים המפורטים בתקנון האתר (להלן: "תנאי השימוש" או "התקנון"), שכן השימוש באתר מותנה בקבלה והסכמה מצדם של המפרסם והמשתמש לכל תנאי השימוש כפי שישונו ו/או יתעדכנו מעת לעת. ככל שהמפרסם או המשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הוא אינו רשאי לעשות שימוש באתר. כל משתמש יוכל לעשות שימוש באתר רק בתנאי שיקבל את תנאי השימוש במלואם וכלשונם, וזאת באמצעות השימוש באתר, אשר תבטא את הסכמתו השלמה, המוחלטת והבלתי-חוזרת לכל תנאיי השימוש.
 6. האשכול שומר לעצמו את הזכות לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, וזאת ביחס לאתר, כולה או חלקה, למאפיינים שלה או ליישומים שלה. הכול, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של האשכול. במקרה כזה, הכניסה לאתר לאחר שינוי תנאי השימוש כאמור תותנה במתן אישור מאת המשתמש לתנאי השימוש המעודכנים.
 7. האשכול שומר על זכותו, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, למנוע ממשתמשים מסוימים את האפשרות להיכנס לאתר, לבטל הרשאות שניתנו למשתמשים ו/או למנוע ממשתמשים גישה לשירותים מסוימים באתר. בתוך כך, שומר האשכול על זכותו, במקרים בהם יפר מי מהמשתמשים את תנאי השימוש, לשלול מאותו משתמש את היכולת ו/או הזכות לעשות שימוש באתר או בחלקים ממנו ו/או לבטל את ההרשאות שניתנו לאותו משתמש.
 8. אין לעשות שימוש באתר למטרות לא חוקיות ו/או באופן העומד בניגוד לתנאי השימוש. בתוך כך, חל איסור לבצע כל שימוש אשר עלול לגרום לפגיעה באתר, באשכול, ברשויות האשכול, ברשתות ו/או ציוד תקשורת ו/או לפעול באופן שיפריע או ישבש את השימוש של משתמשים אחרים באתר.
 9. תנאי השימוש מתייחסים ומיועדים לגברים ונשים כאחד על פי הקשר הדברים, וזאת בין אם נעשה שימוש בלשון זכר, בלשון נקבה או בלשון רבים. למען הסר ספק, השימוש בלשון זכר, נקבה או רבים הנו לצורך הנוחות בלבד.
 10. כל הזכויות המוקנות לאשכול כאמור בתנאי השימוש הנן בנוסף לכל זכות העומדת לאשכול על-פי כל דין.

 

2. זכויות יוצרים

 1. כל זכויות היוצרים, זכויות הקניין הרוחני והזכויות אשר דומות במהותן לזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני (להלן: "זכויות הקניין הרוחני") באתר, במידע ובשירותים המוצעים בה, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) טקסט, איורים, אלמנטים גרפיים, צליל, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, סימני מסחר שייכות באופן בלעדי לאשכול או לצדדים שלישיים שהקנו לאשכול את הזכות לפרסמם באתר, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, מדינות אחרות ואמנות בינלאומיות.
 2. למעט אם הדבר הותר במפורש, חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, להעניק רישיון, למכור, להשכיר או לאחסן את תוכנה של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותה ו/או שניתן לדלות באמצעותה, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צדדים שלישיים, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת רשות מפורשת לכך מאת המפעילה, מראש ובכתב.
 3. אין להציג תכנים מהאתר באמצעות טכנולוגיית מסגור (framing) או כל טכנולוגיה אחרת אשר באמצעותה מוצגים למשתמש באופן משולב תוכן מהאתר ומאתרים אחרים.
 4. התמונות או מסמכים הנמצאים באתר וכל טקסט אחר (להלן: "המסמכים"), הינו רכושו הבלעדי כמצוין בגוף המסמכים, ואין לעשות שימוש כלשהו במסמכים ללא קבלת הסכמת בעל הזכויות מראש ובכתב.
 5. כל התמונות או המידע המפורסם באתר הינו באחריות העסקים בלבד, והאשכול אינו אחראי על התמונות או על המידע המפורסם על-ידיהם.
 6. המפרסם מתחייב להעלות לאתר רק תכנים המוגנים בזכויות יוצרים ולא יעלה תוכן שאינו שייך לו ויציגו כשלו.

 

3. אחריות ביחס לאתר ולשירותים הניתנים באמצעותה

 1. השירותים המוצעים באמצעות האתר ניתנים לעסקי העסקים. האשכול אינו מתחייב לכך כי ירכשו שירותי עסקים באמצעות.
 2. השירותים שמספק האשכול הינם אך ורק מתן אפשרות לפרסם את עסקי העסקים, אך אינו מתחייב לכמות צפיות באתר או כניסות לאתר, וההתחייבות היחידה היא לצרף את פרטי העסק לאתר.
 3. על המבקש לפרסם את העסק לבדוק את טיב השירותים המוצעים ע"י האשכול באמצעות האתר, את התאמתם לצרכיו, ואת עלותם. האשכול אינו נותן כל התחייבות או מצג לכך שהשירותים מתאימים למפרסם.
 4. האשכול אינו נושא בכל חבות או אחריות ביחס לטעויות, שינויים או שגיאות הנוגעים לשירותים. השימוש באתר המפרסם והמשתמש מהווה הסכמה מצדם לכך שלא תעמוד למפרסם או למשתמש כל זכות ו/או טענה כלפי האשכול בכל הנוגע לפרסומים באתר ובכל הנוגע לכל התאמה של השירותים שיסופקו באמצעות המפרסמים.
 5. האשכול רשאי להפסיק את פעילות האתר בכל עת.
 6. יודגש, כי האשכול לא יישא בכל חבות ו/או אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שעלול להיגרם למי מהמפרסמים או המשתמשים כתוצאה ו/או בקשר עם רכישת שירותי עסקים ו/או עם התקשרות עם נותני שירותי העסקים, לרבות כל נזק שעלול להיגרם לצדדי ג', מרכישה של שירותים או טובין באמצעות האתר, מהסתמכות על הפרסום באתר או כל נזק אחר הנוגע במישרין או בעקיפין לשימוש באתר ו/או לרכישת שירותי עסקים. בעצם שימושם באתר, המפרסם והמשתמש נוטלים אחריות מלאה על כל פעולה כאמור לעיל ו/או על כל השלכה, ישירה או עקיפה, העלולה לנבוע מפעולה כאמור.
 7. המפרסם יפצה וישפה את האשכול בגין כל ההוצאות בהן יישא האשכול (ככל שיישא) בשל מעשים או מחדלים של המפרסם ו/או המשתמש בקשר עם האתר אשר יביאו לכך כי האשכול ייתבע ו/או כי יופנו אל האשכול דרישות ו/או טענות ו/או תביעות מאת צדדים שלישיים.
 8. בכל מקרה לא תחול על האשכול כל חבות או אחריות בקשר עם תוכן המידע ו/או בגין כל שימוש שיעשו המפרסם או המשתמש במידע באתר. לפיכך, כל שימוש שייעשה על-ידי המפרסם או המשתמש בכל מידע כאמור הנו על אחריותם של המפרסם ושל המשתמש בלבד.
 9. מודגש בזאת, כי על-אף שהאשכול נוקט באמצעים מקובלים לאבטחת התכנים המוצגים באתר, אין באפשרותו של האשכול להבטיח כי לא יבוצעו חדירות לאתר, חשיפה של מידע שיוצג באתר, שיבושים או הפרעות לפעילות האתר או כי לא יחולו שגיאות ו/או תקלות מכל סוג שהוא ביחס לאתר ו/או ביחס למידע המופיע בו. האשכול אינו מתחייב לכך שלא תבוצע חדירה בלתי מורשית למחשבי או שרתי האשכול ו/או למחשביהם של המפרסם או המשתמשים. ככל שתבוצע חדירה לאתר ו/או ככל שצד שלישי יקבל לרשותו מידע שיוצג באתר, לרבות מידע השייך למפרסמים או משתמשים או נוגע אליהם, וייעשה בו שימוש כלשהו, לא יישא האשכול בכל חבות ו/או אחריות בקשר עם כך, והמפרסם או המשתמש מוותרים מראש על כל טענה בקשר עם כך.
 10. כמו כן, על אף שהאשכול נוקט בכל המאמצים על-מנת שהאתר יפעל באופן תקין ורציף, האשכול אינו מתחייב לכך שהאתר יפעל באופן רציף או ללא תקלות או ללא הפסקות, שפעילות האתר לא תופסק או תופרע, כי לא ייגרמו נזקים או תקלות למפרסמים או למשתמשים או לתוכנות, חומרות, קווי התקשורת שישמשו אותם וכיוצא באלו. האשכול לא יישא בכל חבות ו/או אחריות בקשר עם כל תקלה, הפרעה, הפסקה או נזק כאמור, והמפרסמים והמשתמשים מוותרים מראש על כל טענה בקשר עם כך.
 11. ככל שמשתמש מזהה הפרה של תנאי השימוש באתר ו/או כל עניין אשר מהווה להבנתו עבירה על החוק, הוא מתבקש לדווח על כך מיידית לאשכול בכתובת משגב 16, מיקוד 2186311, והאשכול יפעל בהקדם על מנת לזהות האם אכן מדובר בהפרה/עבירה כאמור, ובמידת הצורך אף יהיה רשאי לפעול בהתאם (וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל ובכפוף להוראות כל דין).

 

4. אבטחת מידע ופרטיות

 1. האשכול פועל כך שמידע אישי לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש פרט לשימוש האמור בתקנון זה ללא רשות.
 2. האשכול נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת האשכול ו/או הנובעים מכוח עליון, לא יהא האשכול אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם למשתמש, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 3. האשכול מתחייב שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י המשתמש אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר ובהתאם לכל דין.
 4. טל"ח.

 

5. אבטחת מידע

 1. האשכול נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.
 2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI DSS ופרטים אלו לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי האשכול. במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, האשכול לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 3. האשכול שומר לעצמו את זכות השימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר לצרכי תפעול האתר, לצרכים שיווקיים , ועל מנת לאפשר את ביצוע העסקה או ההרשמה בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.
 4. הלקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע: (i) שינוי כלשהו באתר ו/או (ii) העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של:"Peep-Link", "Robot" "PageScrape", "Spider" או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר שאינו מיועד להורדה ו/או העברה (iii) לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם (iV) לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של האתר, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר ו/או למשתמשים בו, או איזה מהם.
 5. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי האשכול יהיה רשאי למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של האשכול, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.

 

6. מדיניות הגנת פרטיות באתר

 1. פרטיות משתמשי האתר חשובה לאשכול. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של משתמשי האתר, האתר מספק מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלו ואודות האפשרויות העומדות בפני המשתמשים בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות באתר לגבי איסוף מידע.
 2. ייתכן והאשכול ימסור מידע אישי ו/או מידע לגבי פעילות משתמשי האתר על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך עקב הליך משפטי, או במקרים בהם האשכול יסבור, בתום לב ובאופן הוגן, כי מסירת המידע חיונית לטובת מניעה או נקיטת פעולות הנוגעות לפעולות חשודות, בלתי חוקיות ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון והשימוש של לקוחות האתר וכן אופן ניהול התקין והמתמשך של האתר.
 3. במידה והנך (מבקר ו/או לקוח ו/או משתמש הנמצא מחוץ לגבולות ישראל), אנא שים לב כי אתה מעביר מידע, לרבות מידע אישי, למדינה ולתחום שיפוט שקיימים בה חוקי הגנת פרטיות והגנת מידע השונים מתחום שיפוטך, ואתה מסכים להעברת המידע לישראל ו/או לכל מדינה אחרת, ולשימוש וגילוי המידע אודותיך, לרבות מידע אישי, כמתואר במדיניות פרטיות זו.

 

7. תנאים כלליים

 1. האתר בכללותו כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים לציבור כמות שהם (As Is).
 2. האתר כולל קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. המידע באתר כולל תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לאשכול. למען הסר ספק, האשכול לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. האשכול רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
 3. האשכול ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא ללקוח ו/או משתמש באתר ו/או לצד שלישי אחר.
 4. האשכול שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הנוסח האחרון הוא המחייב.

 

8. סמכות שיפוט

 1. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין האתר, השימוש בה וכל עניין בנוגע אליה נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר חיפה.